PETROVICE U SUŠICE : ZÁKLADNÍ ŠKOLA PETROVICE

Znak obce Petrovice

Základní škola Petrovice


Základní škola Petrovice byla k 31.8.2005 zrušena.


Současná podoba školy


     V
roce 2002 tomu bylo 200 let, kdy učitel Jan Mirtl založil prvním zápisem kroniku petrovické školy. Školní obvod petrovické školy byl velmi rozsáhlý, školu navštěvovaly děti ze třiceti vesnic, nejvzdálenější byly Mochov, Dolní Těšov, Mokřany, Dolní a Horní Kochánov, Loučová a Volšovy. Otevření nové školní budovy 25. listopadu 1822 se stalo pro Petrovice a okolí významnou událostí. Měšťanská škola byla zřízena v Petrovicích 8. 10. 1938, byla přemístěna z Hartmanic, které se staly po záboru pohraničí součástí Německa.Obecná i Měšťanská škola měly samostatné řízení až do roku 1953, kdy byly zřízeny Osmileté střední školy pod jednou správou. Posledním ředitelem obecné školy byl Jaromír Voldřich, první ředitelkou osmileté střední školy v Petrovicích byla jmenována Vlasta Šafhauserová. K historii petrovické školy patří uvést, že počet jejích žáků jde do tisíců.
 


 Škola 1920 - 1930
 

zpracováno podle textu p. Josefa Koudelky "Z historie petrovické školy"


     V poslední době se však počet dětí i na petrovické škole výrazně snížil. Z úsporných důvodů byla v roce 1997 k ZŠ připojena mateřská škola. Trvalý úbytek žáků a s ním spojené financování ZŠ za chybějící žáky se stává pro obecní rozpočet stále neúnosnější. Nejhorší na tomto stavu je, že výhled do budoucna nijak optimistický není. V současné době navštěvuje ZŠ v Petrovicích 68 žáků, výhled pro šk. r. 2003/2004 je za ideálního stavu 57 dětí. Po zvážení všech skutečností a možností obce rozhodlo zastupitelstvo obce Petrovice dne 8. 4. 2003 o zrušení II. stupně ZŠ a MŠ v Petrovicích u S. od 1. 9. 2003.

starosta obce Karel Ruda    


    Po jednáních, která proběhla od 8. 4. 2003 po rozhodnutí ZO o zrušení II. stupně ZŠ Petrovice pro nedostatek dětí a s tím souvisejícími finančními těžkostmi obce, byly smluveny základní podmínky, za kterých by ZO svoje rozhodnutí revokovalo. Touto podmínkou bylo získání finančních darů ve výši 300 000,-- Kč na neinvestiční náklady ZŠ . ZO přistoupilo na iniciativu občanů i přesto, že výhled pro zachování II. stupně ZŠ na další roky je mizivý.

Na veřejném zasedání dne 15. 7. 2003 bylo rozhodnutí o zrušení II. stupně ZŠ a MŠ revokováno.

K dispozici pro revokaci rozhodnutí byly následující skutečnosti :

Úspora fin. prostředků na mzdy učitelů                                 80 000,-- Kč

Darovací smlouvy se závazkem úhrady
darů do 15. 8. 2003 od občanů                                          122 500,-- Kč

Smlouva o poskytnutí prostředků získaných
na akcích přátel školy do 15. 8. 2003                                   45 000,-- Kč

Finanční dary občanů v hotovosti                                          37 900,-- Kč  _________________________________________________________________
celkem                                                                               285 400,-- Kč

Předpoklad splnění dohody je reálný, ještě 8 občanů se k sepsání smlouvy nedostavilo.

Od 1. 9. 2003 je dále zachována úplná ZŠ a MŠ Petrovice u S. a bude zažádáno o  výjimku z počtu žáků .
 

  V Petrovicích 17. 7. 2003                              Karel Ruda, starosta  


ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

Informace o ZŠ a MŠ Petrovice u S. –   ředitelem školy je od 1. 5. 2004 Ing. J. Hozák

Z důvodu nedostatku dětí byly  ve šk. r. 2003/2004 spojeny ročníky i na II. stupni ZŠ. Tento postup nepřipouštěl udělení výjimky MŠMT z počtu žáků. Proto byl II. stupeň školy zrušen a starší žáci z petrovické školy dojíždějí převážně do ZŠ v Hartmanicích, někteří do Sušice.  

Mateřskou školu od 1. 9. 2004 navštěvuje 13 dětí. MŠ je otevřena denně od 6.30 hod do 15. 30 hod. O děti se starají dvě učitelky, ne však na plný úvazek.
V základní škole zahájilo školní rok 2004/2005 14 dětí a jsou rozděleny do dvou tříd. První třída (1. a 3. ročník) a druhá třída (4. a 5. ročník) mají  shodně po sedmi dětech.
V ZŠ vyučují tři učitelé, rovněž ne na celý úvazek.
Školní družina má provozní dobu od 6.45 hod. do 7.30 hod. a od 11.20 hod do 15.10 hod. Od 1. 9. 2004 je rovněž dislokována v hlavní budově školy.
Provoz školní jídelny zajišťuje jedna vedoucí a jedna kuchařka, také na zkrácené úvazky.
O pořádek v ZŠ a MŠ se stará jedna uklízečka.

Cílem školy je poskytnout všem dětem bez rozdílu nadání základní vzdělání. Důraz je položen na český jazyk a matematiku. Škola nabízí dětem mimoškolní aktivity srovnatelné s většími školami. Jedná se o výpočetní techniku, cizí jazyky (angličtina, němčina), hru na flétnu a základy tenisu a basketbalu.Vlastní činnost školy vychází ze spolupráce s OÚ Petrovice a z podpory SRPDŠ. Dále se rozvíjí součinnost s hasiči, Sokolem Petrovice, MS Vlastějov a zahrádkáři. Tenisová škola je podporována p. J. Luhanem a TC Sušice.

Škola od 1. 10. 2004 poskytne jak materiální, tak duchovní zázemí nejen dětem, ale všem zájemcům o mimoškolní činnost. Mimoškolní činnost školy Petrovice pro období od 1. 10. 2004 do 30. 6. 2005 : angličtina, němčina, základy práce s počítačem, kondiční cvičení pro ženy, stolní tenis, využití posilovny.

14. 9. 2004   Ing. Hozák


 Mimořádné veřejné jednání ZO
dne 24. 5. 2005

Dne 24. 5. 2005 projednávalo ZO  nepříznivý vývoj v počtu dětí v ZŠ a MŠ. Dle zák. 561/2004 Sb. (školský zákon) může zřizovatel udělit výjimku z počtu žáků +- 4 na třídu, v Petrovicích konkrétně při počtu 16 žáků ve škole. I přes snahu ředitele školy a jednání s rodiči dětí, není v silách zřizovatele tento počet naplnit. Pro nastávající školní rok je předpoklad   nástupu pouze 11 dětí. V MŠ je k denní docházce přihlášeno 8 dětí, 3 děti na 5 dnů v měsíci.
Ani výhled na další období není příznivý. Smutnou skutečností je, že do okolních škol docházejí i děti z naší obce, které by zde mohly plnit školní docházku. P. starosta dal rodičům prostor k vyjádření, po vyčerpání všech možností řešení bude ZŠ a MŠ zrušena z důvodu nedostatku dětí.

Na veřejném jednání ředitel školy Ing. Hozák doplnil p. starostu, stručně informoval přítomné o provedených kontrolách ve škole v průběhu šk. roku. Poděkoval za spolupráci zástupcům obce, SRPDŠ a všem občanům, kteří škole pomáhali.

ZO Petrovice u Sušice rozhodlo  usnesením z veř.  jednání  dne 24. 5. 2005  pod bodem č. 9 o zrušení ZŠ a MŠ Petrovice u Sušice k 31. 8. 2005.

 

Za správnost :  Gehartová


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s OÚ Petrovice u Sušice
  |  Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ