ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ | OBECNÍ ÚŘAD PETROVICE

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

Řád ohlašovny požárů

11

Řád ohlašovny požárů
 

Obecní úřad Petrovice u Sušice

Ohlašovna požárů slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH obce Petrovice u Sušice a jejich vyslání na místo události (na výzvu občana nebo operačního střediska HZS Plzeňského kraje) a oznámení požáru na ohlašovnu požáru HZS Plzeňského kraje.

1. Sídlo ohlašovny požáru: Obecní úřad Petrovice u Sušice, čp. 53
telefonní číslo: 376588132
2. Výpis z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje - v případě požáru povolávejte tyto jednotky:
 

Jednotka:Telefonní spojení:
 HZS Plz. kraje
 stanice Sušice
150
376 526 555
 SDH Petrovice u Sušice
 p. Karaus
777561455
 SDH Svojšice
 p. Bejvl
777651300

 

3. Povinnosti obsluhy ohlašovny požárů:
- přijmout zprávu a zjistit jméno nahlašovatele
- na linku tísňového volání 150 nebo na linku jednotky požární ochrany nahlásit " kde hoří, co hoří, telefonní číslo z kterého je voláno, jméno a příjmení oznamovatele a vyčkat zpětného dotazu
- vyhlásit požární poplach místní jednotce PO a předat jim adresu požáru
- vyrozumět starostu obce o vzniku požáru a výjezdu jednotky PO a zabezpečit navedení jednotek PO na místo zásahu


4. Způsob vyhlášení požárního poplachu: sirénou (viz požární řád).
5. Důležitá telefonní čísla:

  Starosta obce

  OÚ Petrovice
  376588196  domů
  724181621
  376588013
  HZS Klatovy  376370111
          Sušice  376526555
  Policie ČR  158
  Záchranná služba  155
  Poruchy - elektro  378001111
                - plyn  1239
                - voda  387761911
  800120112


ZO ukládá občanům:

- zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru

- nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, sýpkách, garážích, na půdách, v blízkosti stohů a dozrávajícího obilí, na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím a ve skladišti hořlavých látek

- udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru

- dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými plyny a požárně nebezpečnými látkami, zejména s nehašeným vápnem a dusíkatými a fosforečnými hnojivy

- dodržovat zvýšenou opatrnost při uskladňování látek, které mají sklon k samovznícení, zejména slámy, sena, uhlí, briket a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění

- dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a sucha

- nevypalovat trávu, křoviny a nezapalovat hořlavý odpad na stráních, loukách a jiných pozemcích, zejména v blízkosti polí, lesů a budov

- udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová tělesa, elektrické a plynové spotřebiče

- instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem

- skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů, popel ukládat no nehořlavých uzavíratelných nádob, popř. jiným bezpečným způsobem

- dbát na to, aby nebyly ponechány bez dozoru tqakové tepelné spotřebiče, jejichž technické provedení dozor vyžaduje, zejména tepelné spotřebiče bez automatické regulace

- udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektrického proudu, udržovat volné únikové cesty a chodby

- občan, který je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání (děti, mentálně postižení apod.) je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár

- občan nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy

- občan nesmí poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje ani jiné věcné prostředky požární ochrany
 


V Petrovicích dne 29. 3. 2005 Karel Ruda v.r., starosta obce


 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Petrovice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ