ČINNOST A ÚKOLY KONTROLNÍHO VÝBORU | OBECNÍ ÚŘAD PETROVICE

ČINNOST A ÚKOLY KONTROLNÍHO VÝBORU

Činnost a úkoly kontrolního výboru

K O N T R O L N Í       V Ý B O R

činnost a úkoly stanovené dle zák. č. 128/2000Sb., § 119 odst. 3, písm. a,b,c , ve znění pozdějších předpisů

 

Kontrolní výbor kontroluje:

-          plnění usnesení zastupitelstva obce

-          dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

-          dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a uplatňování postihů za jejich neplnění

-          realizaci opatření přijatých k návrhům a peticím občanů

-          plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

Účel kontrolní činnosti:

Hlavním účelem kontrolní činnosti obce je prověřování hospodárného využívání veřejných prostředků a majetku, plnění úkolů samosprávy, dodržování právních předpisů, efektivnosti činnosti právnických osob, zařízení a zaměstnanců obce, náročnosti jejich řízení a řádného fungování všech orgánů obce.

          O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

          Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

 

  Používané doklady:

-          originální doklady

-          výpisy, opisy, fotokopie a diskety

-          zápisy o skutečném stavu /protokol-záznam/ zpracovaný na základě okamžitého skutečného stavu

 

         Zápis o výsledku smí obsahovat jen ověřené skutečnosti věrohodně doložené, nikoliv vydedukované. Nesmí obsahovat domněnky, úvahy, dohady a nepravdivé skutečnosti. Vždy se uvádějí příslušné doklady, o které se opírá kontrolní zjištění.

 

         Kontrolní výbor si zpracuje samostatný plán činnosti, ve kterém si určí datum, místo a čas konání svých jednání a program. Zprávy o své činnosti předloží ZO Petrovice vždy na požádání, nejméně však 2x ročně a to v 1. pololetí a následně na prosincovém veřejném zasedání ZO.

 

  Za činnost kontrolního výboru zodpovídá předseda pan Ferdinand Kopačka

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Petrovice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ