JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE | OBECNÍ ÚŘAD PETROVICE

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

Jednací řád zastupitelstva obce


Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na tomto
svém jednacím řádu:

§ 1
Uvodní ustanovení

1/ Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho
usnesení, jakož i další otázky.

2/ O otázkách upravených tímto jednacím řádem , popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastu-
pitelstvo v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva obce

1/ Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

2/ Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodování v dalších následujících věcech samostatné působnosti:
- finanční výbor
- revizní výbor

§ 3
Svolávání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se schází podle potřřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a řídí starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva obce. Svolává je nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespon jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje, je starosta povinen
svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů.

§ 4
Příprava jednání zastupitelstva obce

1/ Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce podle programu stanoveného zastupitelstvem
obce, přitom stanoví zejména :
a/ dobu a místo jednání
b/ odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
c/ způsob projednávání materiálů a návrhů na opatření s občany.

2/ Návrhy starosty, výborů nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu bud ústně na jednání
zastupitelstva obce nebo písemně.

3/ Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel v počtu 1 výtisk,
prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 5 dnů přede dnem jednání
zastupitelstva obce jeho členům.

4/ Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují :
a/ název materiálu
b/ jeho obsah
c/ návrh usnesení a důvodová zpráva

5/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména :
a/ zhodnocení dosavadního stavu
b/ rozbor příčin nedostatků
c/ odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.

6/ Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně
posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

7/ Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Starosta informuje občany o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce způsobem v místě obvyklým, a to vyvěšením na úřední
desce a rozesláním Zpravodaje nejpozději 7 dnů předem.

§ 5
Učast členů zastupitelstva obce na jednání

1/ Clenové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit
starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2/ Učast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6
Program jednání zastupitelstva obce

1/ Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta nebo jeho zástupce.

2/ Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích,
s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho
zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

3/ Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva obce, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu
nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho
návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce hlasováním.

§ 7
Průběh jednání zastupitelstva obce

1/ Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta nebo jím pověřený zástupce /dále jen předsedající/. Zastupitelstvo
obce si může zvolit pracovní předsednictvo, jehož členy tvoří zpravidla členové zastupitelstva obce.

2/ Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjištuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby
mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání zastupitelstva obce
k témuž programu.

3/ V zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a
a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda
diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášt, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva
obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl
vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

4/ Zápis, proti němuž nebyly námitky podány se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich
zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

5/ Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

6/ Uvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

7/ Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu
na pořadí přihlášek do diskuse může být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá
nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

8/ Starosta předkládá zastupitelstvu obce k rozhodnutí usnesení výborů v otázkách samostatné působnosti, jehož
výkon byl starostou pro nesprávnost pozastaven. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh.
Zastupitelstvo obce rozhodne hlasováním.

9/ Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit
rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

10/ Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jenom do konce rozpravy.

11/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, se ho nemůže ujmout.

12/ Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
- nikdo nemůže mluvit k téže věci vícekrát než dvakrát
- doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut a předkladatele na 10 minut.

13/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez
rozpravy.

§ 8
Příprava usnesení zastupitelstva obce

1/ Návrh usnesení předkládaný obecnímu zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto
orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2/ Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být
v usnesení formulovány stručně, adresně a s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh
usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.

3/ Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, místostarostovi,
předsedům výborů a členům zastupitelstva obce.

§ 9
Hlasování

1/ Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého
usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3/ Jestliže byly uplatněny pozměnující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o
ostatních částech návrhu.

4/ V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě
doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.
Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

5/ Pokud předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh
starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto přípasě vyzve skupiny členů zastupitelstva,
navrhovatele a oponenty, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce
přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta.Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený
návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený
návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za
odmítnutý.

6/ Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise
vypracuje nový návrh usnesení.

7/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním. Veřejné hlaso-
vání se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je
přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

8/ Usnesení zastupitelstva obce a obecně záazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty nebo
jiným členem zastupitelstva obce.

9/ Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí vyvěšením na úřední desce.

§ 10
Dotazy členů zastupitelstva obce

1/ Clenové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na jednotlivé členy
zastupitelstva obce, předsedy výborů , na další orgány obce a na vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo
založených obcí a požadovat od nich vysvětlení. Dále mohou požadovat informace ve věcech, které souvisejí
s výkonem jejich funkce od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu nebo zaměstnanců organizací
zřízených obcí.

2/ Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření
nebo provedení jiného opatření zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

3/ Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva obce na jeho
následujícím zasedání.

4/ Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení
vedena evidence u obecního úřadu.

§ 11
Péče o nerušený průběh jednání

1/ Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele
jednání.

2/ Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, /dle § 7, odst. 12/, může mu předsedající
odejmout slovo.

§ 12
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

1/ Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

2/ Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpo-
loviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožnující nerušené
jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

§ 13
Pracovní komise

1/ Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit pracovní komise.

2/ Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

§ 14
Organizačně technické záležitosti zastupitelstva obce

1/ O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede
také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustředuje zprávy o jejich plnění.

2/ Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně pode-
psaná listina přítomných, návrh a dotazy podané při zasedání písemně.

3/ V zápise se uvádí :
- den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení, doba přerušení
- kdo jednání řídil
- jména určeného zapisovatele a ověřovatelů zápisu, návrhové komise
- jména přítomných, omluvených i neomluvených členů zastupitelstva obce
- program jednání, průběh rozpravy se jmény řečníků
- stručný popis projednávaných bodů programu
- podané návrhy a výsledek hlasování
- diskuse - zapíše se jméno diskutujícího a hlavní myšlenka diskutujícího - názor, doporučení, námět,
kritika, stížnost, dotaz
- podané návrhy a připomínky
- schválené znění usnesení
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu
- podpis zapisovatele , starosty a dvou ověřovatelů zápisu

4/ Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva. Musí být uložen na obecním úřadě
k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán k archivaci.

5/ O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§ 15
Zabezpečení a kontrola usnesení

1/ Zastupitelstvo obce projedná na nejbližším zasedání opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva obce.
Návrh předkládá starosta, zástupce starosty nebo předseda komise.

2/ Výbory opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti.

§ 16
Závěrečné ustanovení

1/ V ostatních případech neuvedených v tomto jednacím řádu se zastupitelstvo obce řídí platnými zákony ČR.

2/ Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne 15. 11. 2002
……………………………………. …………………………………..
starosta zástupce starosty

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Petrovice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ